۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

شماره 4 نشریه باروت


در این شماره می خوانید:
در ضرورت گـسـسـت یـا، گـسـسـت از چـه؟- دیـروز مـرده اسـت- مـوضـعـگـیـری زاپـاتـیـسـتـها قـبـل از انـتـخـابـات ریـاسـت جـمـهـوری سـال ۲۰۰۰- Tək yol, həmrəylik! - افغانستان؛ معضل بیکاری و به طبع فقر- مـنـاظـره رادیـویـیِ رادیـو پـیـام کـانـادا مـن بـاب تـشـکـلات کـارگـری، چـپ انـقـلابـی و حـزب طـبـقـه کـارگـر بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـی‌ کـارگـر، با حضور: محمد اشرفی (فعال كارگرى) - نصرت تیمور زاده (حزب كمونيست ايران) - حمید قربانی (فعال سوسياليست)- اول مـاه مـه در نـزد آقـای یـاوری و لاپـوشـانـی جـنـایـت- گـوشـه ای از فـعـالـیـت هـای یـکی از سـلـول هـای مـقـاومـت در حـاشـیـه روز جـهـانـی کـارگـر- پوستری از رفیق فدائی خلق، صمد بهرنگی